CALL CENTER
(021) 837-95-216 / 0821-26-252-252
FOLLOW
@MIHRABQOLBI
LIKE FANPAGE
MIHRABQOLBI
Umum

Do`a-do`a Ziarah di Madinah

Oleh | Rabu, 29 Desember 2010 13:56 WIB | 5.068 Views
Do`a-do`a Ziarah di Madinah

Do`a masuk masjid Nabawi melalui Babusslam

Bismillaahi wa`alaa shillati rosuuli llaahi. Robbi adkhilnii mudkhola shodqi wa akhrijnii mukhroja shidqi waj`al lii min ladunka sulthoonaa nashiiron. Allaahumma sholli `alaa sayyidinaa muhammadin wa `alaa aali Muhammadin wagfirlii zunuubii waftahlii abwaaba rohmatika wa adkhilnii fiihaa yaa arhamarroohimiin.

Artinya : Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah, Ya Allah, masukkanlah aku dengan masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku dengan keluar yang benar dan berikan pahala dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong Ya allah, sejahterakanlah junjungan kami Muhammad dan keluarganya. Ampunilah dosaku. bukalah pintu rahmat-Mu bagiku dan masukkan aku ke dalamnya, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih.

Do`a ziarah ke Maqam Rasulullah SAW :

Salam kepada Rasulullah: `Assalaamu `alaika yaa rosuula llahi warohmatullaahi wabarokaatuhu , Assalaamu `alaika yanabiyyi llaahi. Assalaamu `alaika yaa shofwata llahissalaamu `alaika yaa habiiba llahhi. Asshadu allaa ilaahaillaallaahu wahdahulaa syariikalahu wa annaka abduhu warosuuluhu. Wasshadu annaka ballaghtarrisaalata waaddaytal amanata wanashohtal ummata wajaahadta fiisabiilillahi fashollallahu `alaika sholaatan daaimatan ilaa yawmaddini robbanaaa aatinaa fiddunyaa hasanatan wafil akhiroti hasanatan waqinaa azaabannaar. Allaahumma aatihilwasiilata wafdhoilata waddrojatarrofii`ata wab`asthu maqooman mahmuudallazii wa`adtihu innaka laatuhlifulmii`aad`.

Artinya : Selamat sejahtera atasmu wahai Rasulullah, rahmat Allah dan berkat-Nya untukmu. Selamat sejahtera atasmu wahai Nabiyallah. Selamat sentosa atasmu wahai makhluk pilihan Allah. Selamat sejahtera aasmu wahai kekasih Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan ( yang disembah) selain Allah, Yang Esa/ Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya dan engkau adalah hamba-Nya serta rasul-Nya. Dan saya bersaksi, bahwa Engkau telah menyampaikan risalah engkau telah menunaikan amanat egkau telah memberi nasihat pada ummat, engkau telah berjihad di jalan Allah maka selamat-Nya, untukmu selawat yang berkekalan sampai hari kiamat, Wahai tuhan kami, berilah kami ini kebaikan di dunia dan kebaikan pula di akhirat serta peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Allah, berilah pada beliau kemuliaan dan martabat yang tinggi serta bangkitkan dia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan padanya, sesungguhnya Engkau tidak akan memungkiri janji.

Do`a Orang Berkirim Salam: `Assalaamu `alaika yaarosuula llahi warohmatullahi wabarokaatuhu min . . . . . . bin . . . . . . .`

Artinya : Salam padamu wahai Rasulullah, dari . . . . . . bin . . . . . . . .

Salam kepada Abu Bakar Siddiq: `Assalaamu `alaika yaa kholiifatu rosuulillaahi. Assalaamu `alaika yaashohibu rosuulillahi filghoori. Assalaamu `alaika yaa umiinata `ala asroofi jazhaakakallaahu `annaa afdhola maajazhaa imaaman `an ummati nabiyyihi falaqod kholaqootahu ahsanal kholbi wa salakta thoriiqohu waminhaajahu khoiro suluuki wa nasharta l islaama wawasholta arhaama walam tazhal qooiman bilhaqqi hatan ataakal yaqiinu. Fassalamu `alaika warohmatullahi wabarokaatuhu`.

Artinya : Selamat sejahtera padamu wahai khalifah Rasulullah, Selamat sejahtera padamu wahai teman Rasulullah dalam gua. Selamat sejahtera padamu wahai kepercayaan atau rahasianya Allah memberikan ganjaran padamu dari kami dengan semulia-mulia ganjaran pada ikutan ummat nabiyallah. Engkau telah meneruskan khalifahnya dengan sebaik-baik Khalifah dan engkau telah menuruti jalannya dan garisnya dengan sebaik-baik jalan. Engkau telah membela islam, engkau telah menghubungkan silaturahmi dan engkau senantiasa menegakkan kebenaran sampai engkau mendapat keyakinan yang nyata. Maka selamat sejahtera padamu dan rahmat serta berkat Allah jua untukmu.

Salam kepada Umar bin Khattab: `Assalaamu `alaika yaa mudh hirolislaami. Assalaamu `alaika yaa faaruuqu. Assalaamu `alaka yaa man nathoqta bishshowaabi wa kafiltal ayaataami wa washoltal arhaama wa qowiyaabikal islaamu assalaamu `alaika warohmatullahi`.

Artinya : Selamat sejahtera padamu wahai mercu suar islam, selamat sejahtera padamu wahai orang yang tegas memisahkan haq dari yang batil. Selamat sejahtera padamua wahai orang yang bicara dengan benar, engkau telah membela anak yatim. Engkau telah menghubungkan silaturrahmi dan denganmu Islam telah menjadi teguh dan kuat. Selamat sejahtera dan rahmat Allah jua padamu.

Do`a ketika di Raudah:

`Bismillaahirrohmaanirrohiimi. Alhamdulillaahirobbil`aalamiina hamdan yuwaafii ni`amahu wayukaafii jazhiidah. yarobbanaalakalhamdu kamaa yanbaghii lijalaali wajhika wa `ajhiimi sulthoonika. Washollallahu `alaa sayyidinaa muhammadin wa`alaa aalihii washohbihii ajma`iina. Allahummaffirlii zunuubii waliwalidayya wa ajdaadii wa jaddaanii waqooribii wa ikhwanii wamasyaaikhii walijamii`il mu`miniina walmu`minaati walmuslimiina walmuslimaati al akhyaai` minhum wal amwaati birohmatika yaa arhamarroohimiina. Allaahumma innaka qulta wa qowlukal haqqu walau annahum izdholamuu anfusahum jaauuka fastaghfiruullaha wastaghfirolahumur rosuulu lawajaduullaaha tawwaabarrohiiman. Allaahumma innii asaluka an tusyaffi`a biyya nabiyiika warusuulaka muhammadan shollallahu `alaihi wasallama yauma laayanfi`u maalun walaa banuun illa man atallahu biqolbi saliimi. Wa antuujibaliyal magfirota kamaa awjbtahaa liman jaa a`hu fii hayaaniyi. Allaahummaj `alhu awwalassyaafi`iina wa anjahassaailiina wa akromal awwaliina wal aakhiina bimannika. Allahumma innii asaluka iymaanan kaamilaa wayaqiinan shodiqon hatta a`lama annahu laa yushiibunii illa maakatabtalii wa `ilman wahalaalan thoyyiban. Wa `amaalan shoolihan maqbuulan watinaaotan lan tabuuro. Allahummas roh shoduuronaa wastur `uyuubanaa wagfir zunuubanaa waamin khoufanaa wakhtim bisshoolihaati a`maalanaa wataqobbal zhiyyaa rotanaa waruddanaa min gurbatinaa ilaa ahlinaa wa awlaadinaa saalmiina goonamiina waj`alna min `ibaadikasshoolihiina. minal laziina laahkhowfun `alaihim walaahum yahzhanuun robbanaa laatujig quluubanaa ba`da izhadaitanaa wahablanaa min ladunka rohamatan innaka antal wahhaab. robbanagfirlii wa liwaldayya walilmu`miniina yauma yaquumul hisaab. subhaana robbaka robbil `izzhati `ammaa yushifuuna wasaalaamun `alal mursaaliina walhamdulillaahi robbil `aalamiina`.

Artinya : Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam. Pujian yang menyempurnakan nikmat-Nya yang selaras dengan kebaikan-Nya. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian yang layak bagi keagungan dan kebesaran kekuasaanMu. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku. dosa kedua orang tuaku datuk nenekku dan semua kaum kerabatku, saudara-saudaraku dan sekalian guru-guruku seterusnya sekalian orang-orang mu`min dan mu`minat juga muslimin dan muslimat baik yang hidup ataupun yang telah mati dengan limpahan rahmatMu wahai Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha penyayang. Ya Allah sesunggunhnya Engkau telah berfirman dan firman-Mu adalah benar : ` Jika sekiranya mereka telah menzlimi diri mereka sendiri, lantas mereka datang kepadaMu, lalu memohon ampunan kepada Allah. Pun memohon ampunan untuk mereka, tentulah mereka medapati Allah itu Maha penerima ampun lagi maha Penyayang. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon syafa`at ( pertolongan ) dari Nabi-Mu dan Rasul-Mu Muhammad SAW, pada hari dimana harta benda dan anak tidak dapat memberi pertolongan sesuatu aqpapun, kecuali orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan hati yang tenang bebas dari syirik dan penyakit munafiq. Dan berilah kepastian ampunan untukku, sebagaimana Engkau telah meastikan memberi ampunan bagi orang yang datang kepada Rasul diwaktu hidupnya.. Ya Allah ya Tuhanku jadikanlah Nabi Muhammad SAW orang yang pertama memberi syafa`at, yang paling berjaya di antara orang-orang yang memohon dan paling mulia dari golongan mereka yang terdahulu dan terakhir dengan kemudian dan kemurahan-Mu wahai Tuhan yang amat Mulia lagi amat pemurah. Ya Allah ya Tuhanku aku mohon kepada-Mu keimanan yang sempurna, keyakinan yang sungguh, sehingga aku dapat mengetahui bahwa tiada sesuatu bencana yang akan menimpa kepadaku kecuali apa yang telah Engkau tetapkan. Aku memohon ilmu yang bermanfa`at hati yang khusuk, lidah yang selalu menyebut namaMu, Rizqi yang luas, halal dan baik, amal shaleh yang diterima serta urusan yang tidak rugi. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkan dada kami, tutupilah keburukan kami, ampunilah dosa kami, tenteramkanlah hati kami dari ketakutan, sudahilah amalan kami dengan kebajikan, terimalah riazah kami ini, kembalikanlah kami kepada ahli dan keluarga kami di dalam keadaan selamat dan sejahtera tidak kecewa dan tidak mendapat bala bencana. Engkau jadikan kami dari golongan hamba-Mu yang shalih yaitu dari golongan mereka yang tidak takut terhadap musuh dan tidak pula bersedih hati. Ya allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Engkaulah Tuhan yang Maha pemurah yang memberi anugrah. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku serta seluruh mukmin dan mukminat pada hari perhitungan segala amal. Maha suci Engkau ya Allah yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka sifatkan dan salam sejahtera kepada semua Rasul serta segenap puji bagi Allah. Tuhan yang memelihara seluruh jagat.

Salam waktu berziarah di Baqi`: `Assalaamu `alaikum yaa ahliddiyyari minal mu`miniina walmuslimiina wa innaa insyaa Allahu ta`aalaa bikum laa hiquuna nasalullaaha lakumul `aafiyah.

Artinya : Assalamu`alaikum wahai penghuni negeri orang-orang mu`minin dan muslimin, dan insya-Allah kami akan menyusul kamu sekalin. Kami mohon pada Allah afiat untukmu sekalian

Atau: `Assalamu `alaikum yaadaaro qowmin mu`miniina wa innaa insyaa Allaahubikum laa hiquuna antum salafunaa wa nahnu bilasaribagfirullaahu lanaa walakum wayarhamullahul mustaqdimiina minkum wal musta` khiriina. Allahumma laa tahrimnaa ajrohum wa laa tafninnaa ba`dahum wagfirlanaa walaum . Allaahummagfirlaahlil baqii`il gorqodi`.

Artinya: Assalamu`alaikum wahai penghuni negeri kaum mu`minin. Kami Insyaa-Allah menyusul kamu sekalian. Kamu seklian mendahului kami dan kami mengiring. Mudah-mudahan Allah mengampuni kami dan kamu sekalian dan Allah mengasihi mereka yang terdahulu dari kamu sekalian dan mereka yang terkemudian. Ya Allah janganlah meluputkan kami ganjaran untuk mereka jangan pula memberi fitnah kepada kami sesudah mereka serta ampunilah kami dan mereka semua. Ya Allah, ampunilah ahli Baqi`

Salam kepada Sayyidina usman bin Affan :`Assalaaamu `alaika yaa zannuuroini `ustmaanabna `affaan, Assalaamu`alaika yaastaalistal mukhofaairrosyidiin, Assalaamu`alaika yaa mujahirjaisyil`usroh binnaqdi wal`aini wa jama`al quraana bainaddaffataini. Jazhaakallahu `an ummati rosuulillahi shollallahu `alaihi wasallama khoirol jazhaa `a. Allahummardho `anhu waarfa` darojatahu wakrim mqoomahu wa ajzhal stawaabahu amiin`.

Artinya :Assalamu`alaika wahai usman bin Affan yang memiliki dua nur. Assalamu`alaikum wahai Khalifah rasyidin yang ketiga. Assalamu`alaikum wahai orang yang mempersiapkan bala tentara di masa perang dengan harta dan raga, yang telah menghimpun Qur`an dalam suatu kitab tersusun. Semua umat Rassulullah SAW berdoa semoga Allah mengganjari engkau dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Ya Allah ridhailah dia, angkat tinggilah derajat martabatnya. muliakan kedudukannya dan tambah banyaklah pahalanya amien.

Do`a kepada Sayyidina Hamzah di Uhud: `Assalamu`alaika yaa `ammannabiyyi sayyidanaa hamzhatbni `abdil muttholib. Assalaamu`alaika yaa asadallahi wa asadarusuulillahi. Assalaamu `alaika yaa sayyidassuhdaa i``

Artinya : Assalamu`alaikum wahai sayyidina Hamzah bin abdul Mutthalib. Assalamu`alaikum wahai singa Allah dan Singa Rasulullah. Assalamu`alaikum wahai penghulu sekalian syuhada.

Salam kepada para Syuhada di Uhud: `Assalamu`alaikum yaa syuhadaa a` uhudin. Allahumma ajzhihim `anil islaam wa ahlahu afdholal jazhaa a` warfa` darojaatihim waakrim maqoomahum bifadhlika wakaromika yaa akromal kromiin`.

Artinya: Assalamu`alaikum wahai para syuhada Uhud. Ya Allah, berilah mereka ini semua ganjaran dari Islam dan kaumnya dengan semulia ganjaran dan angkat tinggilah derajat mereka dan muliakanlah kedudukan mereka dengan keagungan-Mu dan kemurahan-Mu wahai Tuhan Yang Pemurah dan segenap yang pemurah.

Do`a meninggalkan madinah, do`a di hadapan makam Rasulullah sesudah shalat sunatul khuruj, waktu akan meninggalkan madinah: `Allahumma sholli `alaa Muhammadin wa `alaa aali Muhammadin walaa taj`alhu aakhori `ahdi binabiyyika wakhuttho awzhaariibini yaa rotihii wa ash hibnii fii safariis salaamata wa yassir rujuu`ii ilaa ahlii wa wathonii saaliman yaa arhamarrohimiin.

Artinya: Ya Allah berilah rahmat kepada nabi Muhammad dan keluarganya dan janganlah menjadikan kunjungan ini penghabisan janjiku dengan Nabi-Mu, hapuskanlah segala dosa itu dengan menziarahkannya dan bekalilah aku keselamatan dalam pengalamanku serta mudahkanlah pulangku ini menuju ahli keluargaku dan tanah airku, dengan selamat, wahai Tuhan yang Maha pengasih dari segala yang Pengasih. ( Ihya `Ulumuddin juz i hal.262)

Ada juga yang membaca do`a: `Allahumma laa taj`al haazaa akhirol `ahdi birosuulika shollallahu `alaihi wasallama wa yassirliyal`awda ilaal haromaini warzhuqnil `afwa wal`aafiyata fiddaaroini waruddanaa saalimiina ghoonimiina birohmatika yaa arhamarroohimiin`.

Artinya : Ya Allah janganlah menjadikan kunjunganku ini penghabisan janjiku dengan Rasul-Mu SAW. Mudahkanlah bagiku kembali lagi ke tanah Haram (Makkah dan Madinah) berilah keselamatan di dunia akherat dan kembalikanlah kami semua dengan selamat memperoleh keuntungan dengan rahmatmu, wahai Tuhan Yang Maha pengasih dari segala yang pengasih.Umum LainnyaBerikan Komentar Via Facebook